Často kladené otázky (FAQ)

DOBROPIS, OPRAVNÉ HLÁSENIE, RABATY, ZĽAVY, NAVÝŠENIA

Dobrý deň. Medzi odpoveďami FAQ som našiel informáciu ohľadom dobropisov, ktoré sú vydané v súvislosti s vrátením tovaru (poškodenie, kvalita a pod.), avšak z tejto odpovede mi nie je jasné, či mám povinnosť podať hlásenie o odoslaní tovaru i napriek tomu, že hodnota odoslaného tovaru (dobropisy, faktúry) za sledované obdobie neprekročila stanovený prah oslobodenia.

Ak je dobropis vydaný v súvislosti s vrátením tovaru (kvôli poškodeniu, nedostatočnej kvalite a pod.), táto transakcia je predmetom hlásenia INTRASTAT-SK, pretože tovar fyzicky opustí, resp. vstúpi na územie Slovenskej republiky. Pri úplnom hlásení uvediete do Druhu obchodu kód 2/1. V prípade, že nemáte spravodajskú povinnosť na opačnom toku, tak dobropis neuvádzate na hlásení.

Dobropisy vydané ako oprava pôvodného dokladu sa z hľadiska systému INTRASTAT-SK považujú za opravu už deklarovanej fakturovanej sumy. Opravné hlásenie sa vyplní spôsobom uvedeným v Príručke pre spravodajské jednotky v časti Spôsoby vykonávania opráv.

Dobropisy vzťahujúce sa na zľavy, rabaty a navýšenia nie sú predmetom INTRASTAT-SK hlásenia, pokiaľ sa týkajú viacerých sledovaných období (napr. ročné množstevné rabaty).

ŠTATISTICKÉ DOPOČTY - IMPUTÁCIE

Slovenská firma (dcéra) nakupuje tovar z Rakúska (matka). Rakúsky partner nepodáva hlásenie INTRASTAT. Slovenskej firme spravodajská povinnosť vznikla. Nie je tým štatistika obchodu medzi členskými štátmi skresľovaná?

Nie je. Každý členský štát má stanovené prahy oslobodenia individuálne. Pri ich stanovení sa vychádza hlavne z charakteru ekonomiky. Za obchody spravodajských jednotiek, ktoré sú oslobodené od spravodajskej povinnosti sa údaje dopočítajú s použitím štatistických metód najčastejšie cez metódu imputácie (pozri v menu časť SIMSTAT). 

POŠTOVÉ ZÁSIELKY

Kedy je možné uviesť v odseku 20 Druh dopravy kód 5 poštová zásielka? Poštová zásielka (kód 5) sa uvedie na hlásení v prípade, že zásielku prijala alebo doručila pošta alebo kuriérska služba.

INTRASTAT PRI VÝVOZE

PRÍPAD 1

Stroje určené pre Madagaskar sú prepravené zo Slovenska do slovinského prístavu. Kupujúcim je francúzska firma. Ako vyzerá INTRASTAT-SK hlásenie?

  1. Ak colné konanie do režimu vývoz prebehne na Slovensku, tovar nie je predmetom systému INTRASTAT-SK.
  2. Ak colné konanie prebehne v Slovinsku, potom ako krajina určenia bude v hlásení INTRASTAT-SK uvedené Slovinsko. V odseku 18 Druh obchodu sa uvedie kód 9 2.

PRÍPAD 2

Tovar zo Slovenska smeruje do Japonska (japonskému odberateľovi). Zásielka je prepravená do Nemecka, kde prebehne colné konanie do režimu vývoz. Odtiaľ ide do Švédska, kde vystúpi z colného územia spoločenstva. Ako sa vypĺňa INTRASTAT-SK hlásenie?

Do odseku 11 Členský štát určenia sa uvedie Nemecko. V odseku 18 Druh obchodu sa uvedie kód 9 2. Zásielka po prepustení do režimu vývoz v Nemecku je pod colným dohľadom a informácie pre štatistické účely obsahuje colné vyhlásenie.

SOFTWARE A INTRASTAT

Je programové vybavenie (softvér) predmetom INTRASTAT-SK hlásenia?

Dodávky štandardných programových balíkov ako aj zariadení spolu so softvérom a licenciami sú predmetom INTRASTAT-SK hlásenia. Hodnota programového balíka sa stanoví ako celková fakturovaná suma softvéru a nosiča. Obdobne sa postupuje pri zariadeniach dodávaných so softvérom, kedy sa do fakturovanej sumy zariadenia zahrnie aj hodnota softvéru a licencie.

Softvér, ktorý nie je predmetom obchodnej transakcie, ako aj softvér a tovar, ktorý dopĺňa predchádzajúcu zásielku, napr. aktualizácia, ktorá príjemcovi nie je fakturovaná, sa na INTRASTAT-SK hlásení neuvádza.

Dodávky softvéru vyvinutého alebo upraveného na objednávku zákazníka, ako aj softvér dodaný cez internet sa považujú za službu, a preto nie sú predmetom INTRASTAT-SK hlásenia.

PLATENÁ OPRAVA

Ako sa uvádza do hlásenia INTRASTAT-SK platená oprava? Ak sa tovar po oprave vracia (či už späť do SR alebo zo SR do členského štátu, z ktorého bol odoslaný), je predmetom systému INTRASTAT-SK a uvedie sa do hlásenia, pokiaľ sa jedná o platenú opravu. 
V odseku Fakturovaná suma sa uvedie len cena opravy spolu s cenou vymenených častí, nie hodnota opravovaného tovaru.  V odseku Druh obchodu bude kód 6/2. 
V odseku Kód tovaru sa uvedie 8-miestny kód 9960 xxxx, kde xxxx sú prvé 4 miesta kódu príslušnej podpoložky kombinovanej nomenklatúry opravovaného tovaru. 
Prijatie alebo odoslanie tovaru na akúkoľvek opravu ako aj prijatie a odoslanie tovaru po bezplatnej oprave sa na hlásení INTRASTAT-SK neuvádza.

S účinnosťou od 1.1.2019 nie je však povinná spravodajská jednotka vykazovať platenú opravu v hlásení INTRASTAT. Teda platí, že ak ju nevykáže, tak je to v poriadku, nakoľko ide o dobrovoľné posúdenie, či ju tam zaradí a vykáže, alebo nie. Teda mám na výber.

KDE NÁJDEM KÓDY KRAJÍN 

Kde je dostupná nomenklatúra krajín? Nariadenie Komisie (ES) č. 1833/2006 z 13. decembra 2006 o nomenklatúre krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu Spoločenstva a štatistiku obchodu medzi členskými štátmi ustanovuje GEONOMENKLATÚRU ako základnú nomenklatúru krajín pre uvedené štatistiky platnú od 1. januára 2007. Táto je uvedená v prílohe k tomuto nariadeniu. Nomenklatúra krajín je aktualizovaná každoročne, ale nie vo veľkom rozsahu. 

PRIRADENIE KÓDU TOVARU (KOMBINOVANÁ NOMENKLATÚRA)

Kde je dostupná kombinovaná nomenklatúra k priradeniu kódu tovaru? Kombinovaná nomenklatúra je súčasťou Spoločného colného sadzobníka, ktorý je publikovaný v Úradnom vestníku Európskej únie (Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/1602).

Kombinovanú nomenklatúru na účely INTRASTATu si môžete stiahnuť zo stránky:

https://www.cdservices.sk/casteotazky/predpisy/.

Elektronická verzia spoločného colného sadzobníka je súčasťou TARICu:
https://ekrcis.financnasprava.sk/isstinet/TARICSK/Measure_B.aspx 

KUMULÁCIA ÚDAJOV

Ak nejaká firma dováža 500 komodít, okrem tých, ktoré sa dajú kumulovať, musia sa všetky rozpisovať? Firma môže a nemusí údaje kumulovať, kumulácia je možnosť, nie povinnosť. Položky teda nemusí rozpisovať ale ich skumuluje podľa zhodnosti údajov a rozpíše ich podľa členského štátu. Zostávajúce podpoložky sčíta podľa členských štátov a na hlásení ich uvedie tak, že v odseku Kód tovaru uvedie kód 9950 00 00.