INTRASTAT-SK 2019 

- viac než len o štatistike

Cieľ seminára: 

 • naučiť účastníkov správnym postupom ako vykazovať údaje v hláseniach INTRASTATu pri prijatí a odoslaní; 
 • ako zostaviť hlásenie pri prijatí a odoslaní; 
 • ako zatriediť tovar a priradiť mu správny kód tovaru, ak chýba na faktúre; 
 • ako vykázať osobitné prípady; 
 • vplyv zákona o DPH na vykazovanie údajov; 
 • elektronický prenos údajov;
 • upozorníme na možné riziká a chyby, ktorých sa firmy obvykle dopúšťajú;
 • získate odpovede na Vaše otázky a od odborného lektora a to i po skončení seminára.

Cieľová skupina: 

obchodníci, pracovníci nákupu, predaja, finančných oddelení, účtovníkov, colných deklarantov, pracovníkov logistiky, ktorí komunikáciu s colnými orgánmi pri plnení povinností v zmysle platnej legislatívy pre oblasť vykazovania štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi EÚ. Vhodné pre: začiatočníkov a mierne pokročilých.

1. časť Úvod do INTRASTATu

 1. Platné právne normy EÚ/SR, vysvetlenie pojmov a rozdiely
 2. Právny základ - nariadenia EÚ, Zákon o štátnej štatistike, Vyhláška ŠÚ SR, colné predpisy a sadzobník, zákon o DPH
 3. Účel a fungovanie systému štatistického zisťovania, colnej únie a jednotného trhu EÚ
 4. Kedy vzniká a zaniká spravodajská povinnosť, prahy oslobodenia/transakcie
 5. Povinnosť a spôsob podávania hlásení pri prijatí a odoslaní
 6. Predmet hlásení a výnimky z INTRASTATu, ako rozlíšiť kedy podať hlásenie INTRASTAT a kedy nie
 7. Ako priradiť tovaru správny kód tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry 2019 - praktické návody a postupy
 8. Zmeny v kombinovanej nomenklatúry 2018/2019

2. časť Praktické riešenia INTRASTATu

 1. Ako správne vyplniť hlásenie pri prijatí, odoslaní
 2. Kedy podať opravné a kedy nulové hlásenie
 3. Priebeh trojstranného obchodu, nepriamy dovoz a vývoz - následné dodanie do iného členského štátu
 4. Ako vykazovať dobropisy a kedy aj opravy hlásení - inštrukcie pre podanie hlásení spravodajskou jednotkou
 5. Vykazovanie zušľachtenia a platenej opravy, premiestnenia tovaru (napr. konsignačné sklady)
 6. Vykazovanie software, odpadu, rozložených zásielok
 7. Možnosti kumulácie údajov v hláseniach, jednoduchá kumulácia a pri prahu transakcie - príklady z aplikačnej praxe
 8. SIMSTAT - pripravované zjednodušenie štatistického vykazovania informatívne
 9. Diskusia, otázky a odpovede i po skončení seminára

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor odpovie na dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov. Naša výhoda oproti konkurencii je individuálny prístup a riešenia podľa požiadaviek klienta na mieru.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania:  alebo INTERNE u klienta po dohode

Časový harmonogram: začiatok o 9.00, predpokladané ukončenie do 15.00, prestávka na obed, 2 krát 15 minút prestávka na kávu 

Miesto konania: podľa platnej ponuky na webe alebo INTERNE u klienta po dohode

Cena: podľa platnej ponuky na webe

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. - konateľ, odborný konzultant, odborný lektor 

Telefón: +421 905 172872

E-mail: jozef.vasko@cdservices.sk