INTRASTAT 

Čo je Intrastat?

BREXIT - Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného írska je od 1.1.2021 de jure i de facto treťou krajinou. Zmena sa uplatňuje voči Veľkej Británii (Anglicko, Wales, Škótsko), kde treba od 1.1.2021 podávať colné vyhlásenia a absolvovať colné formality. Výnimkou je Severné Írsko, ktoré síce je súčasťou colného územia UK, avšak platí tu tzv. Írska poistka, ktorá spočíva v uplatňovaní colných predpisov Únie na území Severného Írska, čo umožňuje, aby medzi Írskom (EÚ) a Severným Írskom nevznikla tzv. pevná hranica s hraničnými kontrolami, čo by malo katastrofálne dôsledky ekonomické, politické, spoločenské. Severné Írsko i naďalej spadá do systému INTRASTAT a transakcie z a do Severného Írska sa vykazujú v INTRASTATe ako prijatie a odoslanie.

BREXIT - pre používanie kódov platia pre územia Spojeného kráľovstva tieto:

XI -   Severné Írsko, použitie iba na INTRASTAT-SK hláseniach;

XU - Spojené kráľovstvo (Veľká Británia - Anglicko, Škótsko, Wales) bez Severného Írska, použitie iba na colných vyhláseniach;

GB - Spojené kráľovstvo (Veľká Británia - Anglicko, Škótsko, Wales) bez Severného Írska, pre colné vyhlásenia a pôvod tovaru;

Intrastat povinnosť vykazovať obchodné operácie zrealizované v rámci vnútorného obchodu medzi členskými štátmi EÚ (28) po ich uskutočnení za kalendárny mesiac najneskôr do 15 dňa nasledujúceho mesiaca.

Článok 7 zmluvy o Európskej únii:

"Vnútorný trh predstavuje oblasť bez vnútorných hraníc, v rámci ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu."      


Komu vzniká spravodajská povinnosť?    

 1. Každá právnická / fyzická osoba podnikateľ a skupina registrovaná pre DPH v Slovenskej republike (podľa platného zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty); 
 2. Ak za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka prijala/odoslala tovar Únie v súhrnnej hodnote rovnej alebo vyššej ako prah oslobodenia; 
 3. Prah oslobodenia je finančnou hranicou, ktorou sa overuje, či vznikla spravodajská povinnosť: 
 • pre prijatie 200 tisíc € za rok,

 • pre odoslanie 400 tisíc € za rok. 


Spravodajská povinnosť vznikne v kalendárnom mesiaci, v ktorom bol prekročený prah oslobodenia. Objem obchodov sa počíta osobitne pre každý tok, a to kumulatívne od začiatku roka. Do súhrnnej hodnoty za dané obdobie započítavajú všetky transakcie, vrátane bezodplatných dodaní, spracovania a finančného leasingu. 


Aké povinnosti má spravodajská jednotka? 

Spravodajská jednotka je povinná si sledovať vznik spravodajskej povinnosti. Ak spravodajská jednotka zistí prekročenie prahu oslobodenia, sa musí zapísať do registra organizácií, a to do 10 dní od svojho vzniku na Štatistickom úrade Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 27 odsek 8 Zákona 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.
Spravodajská jednotka vyplní registračný dotazník a odošle ho na Štatistický úrad SR, stačí na uvedené kontakty písomne poštou: Štatistický úrad SR, Odbor štatistiky zahraničného obchodu, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26, faxom: +421 2 50236720, mailom: intrastat-sk@statistics.sk
Právnická osoba má rovnakú povinnosť, aj ak ide o zmenu alebo zánik týchto skutočností. V ozname o zmene (vznik / zrušenie) spravodajskej povinnosti uvedie spravodajská jednotka nasledovné informácie: názov spravodajskej jednotky, jej IČO a IČ DPH, tok, ktorého sa zrušenie alebo vznik týka, tzn. prijatie a/alebo odoslanie.
Po prekročení prahu oslobodenia majú povinnosť predkladať hlásenie INTRASTAT-SK tzv. úplné hlásenia (zjednotené od 1. januára 2013).
Vznik spravodajskej povinnosti sa posudzuje samostatne pre prijatie a pre odoslanie, teda pre každý tok osobitne. 


Kedy je povinná spravodajská jednotka odoslať štatistické intrastat hlásenie? 

Podľa ustanovenia § 18 odsek 3 Zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike sú spravodajské jednotky povinné : úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch a (najneskôr do 15 dňa v mesiaci) a bezplatne poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovania zahrnuté v programe zisťovaní.

Ak pripadne 15.ty deň v mesiaci na deň pracovného voľna alebo pokoja, či štátneho sviatku, najbližším termínom je prvý pracovný deň nasledujúci po 15 dni v mesiaci.  


Ako vypracujem intrastat hlásenie, komu a v akej forme ho odošle? 

Pracovníci Štatistického úradu SR následne oznámia spravodajskej jednotke miestne príslušnú pobočku colného úradu, ktorá bude dohliadať na predkladanie INTRASTAT-SK hlásení. Spravodajskej jednotke zašlú prístupové meno a heslo na posielanie hlásení v elektronickej forme.

Od 1.4.2010 Spravodajské jednotky zasielajú INTRASTAT hlásenia v elektronickej forme. Za elektronické podanie hlásenia je považované:

 1. Softvérová aplikácia INTRASTAT-CS - umožňuje vytvorenie hlásenia, jeho transformácia do formátu xml a odoslanie prostredníctvom pripojenia na webovú stránku finančnej správy. ), Taktiež umožňuje archivovanie hlásení, vytváranie vzorov hlásení, vzorov položiek, vytvorenie lokálneho colného sadzobníka, aktualizovanie použitých kurzov na zmenu meny, aktualizáciu číselníkov atď. Ak používa spravodajská jednotka vlastný softvér na vytvorenie hlásenia, aplikácia INTRASTAT CS (rozumej colná správa) umožňuje preklopenie z formátu xls do formátu xml a jeho následné odoslanie do systému Finančnej správy SR.
 2. Web formulár (https://intrastat.financnasprava.sk) - umožňuje pripojenie na portál finančnej správy a vytvorenie hlásenia priamo na tomto portáli. Web formulár je vhodnejší pre hlásenia, ktoré neobsahujú veľa podpoložiek kombinovanej nomenklatúry.
 3. Komerčne distribuované programy (napríklad program IStat od spoločnosti David Plus s.r.o. Nitra, či modul INTRASTAT v programe SAP) alebo programy vytvorené spravodajskou jednotkou na mieru (napríklad v automobilovom priemysle) - Štatistický úrad SR neautorizuje, neposudzuje tieto programy. Ide o slobodné rozhodnutie spravodajskej jednotky, pre ktorý programový produkt sa rozhodne, ale pozor ide už o platené programy ktoré si spravodajská jednotka prenajme alebo zakúpi alebo investuje do ich vývoja.  Pre prenos (podanie) takto vytvorených hlásení je potrebné, aby veta mala stanovenú štruktúru a xml formát.
 4. Iná elektronická forma - použije sa len v mimoriadnych a výnimočných prípadoch (napríklad porucha technických, programových prostriedkov, pripojenia na internet a pod.). Nemôže byť využívaná ako štandardná forma podávania hlásení. Za inú elektronickú formu je možné považovať hlásenie vytvorené na formulároch platných pred 1.4.2010 a ich zaslanie faxom alebo ako prílohy mailovej správy. Takýto postup však musí byť vopred dohodnutý a odsúhlasený príslušnou pobočkou colného úradu.

Aplikácia Intrastat-CS - postup:

 1. Po stiahnutí a nainštalovaní aplikácie INTRASTAT-CS sa užívateľ prihlási do aplikácie pomocou úvodného prihlasovacieho mena intrastat a hesla intrastat
 2. Po prihlásení sa odporúča zmeniť heslo užívateľa intrastat (pomocou funkcie Služby->Zmena hesla) a vytvoriť si vlastného užívateľa, príp. viacerých užívateľov (pomocou funkcie Číselníky->Užívatelia->Pridať). Následne sa vytvorí spravodajská jednotka (pomocou funkcie Číselníky->Spravodajské jednotky->Pridať) a vytvorený užívateľ sa spojí so spravodajskou jednotkou (pomocou funkcie Číselníky->Užívatelia->Priradenie spravodajských jednotiek užívateľom alebo Číselníky->Spravodajské jednotky->Priradenie užívateľov spravodajským jednotkám). 
 3. Po prihlásení sa pod novovytvoreným užívateľom je možné zapisovať do programu INTRASTAT-SK hlásenia. 
 4. Zapísané INTRASTAT-SK hlásenia prevedie aplikácia INTRASTAT-CS do požadovanej elektronickej formy pomocou funkcie Hlásenia->Generovanie správ. Popis formátu elektronickej správy je k dispozícii v sekcii Formát XML správy. Po tomto úkone sú hlásenia, ktoré boli zahrnuté do vygenerovanej správy, označené ako odoslané. 
 5. Samotné odoslanie však aplikácia INTRASTAT-CS nevykoná. Na uľahčenie odoslania slúžia v okne Generovanie správ tlačidlá Odoslať správu, resp. Opätovne odoslať, ktoré v internetovom prehliadači otvoria stránku https://intrastat.financnasprava.sk v režime elektronickej komunikácie, kde je následne užívateľ vyzvaný na zadanie prístupového mena a hesla, ktoré mu boli finančnou správou pridelené. 
 6. Potom užívateľ v pripájacom formulári vyberie uloženú elektronickú správu a odošle ju po stlačení tlačidla Odoslať XML (Odoslanie je možné vykonať aj tak, že si užívateľ otvorí v internetovom prehliadači stránku https://intrastat.financnasprava.sk, prihlási sa pomocou prideleného mena a hesla a vyberie voľbu Služby->Poslať hlásenie, ktorá mu zobrazí ten istý pripájací formulár). Po úspešnom odoslaní správy sa zobrazí oznam Súbor bol prijatý na ďalšie spracovanie. 

WEBFORM - postup:

 1. Tento spôsob spočíva vo vytvorení INTRASTAT-SK hlásenia priamo na webe. Užívateľ sa najprv prihlási na stránku https://intrastat.financnasprava.sk prideleným menom a heslom. 
 2. Potom zvolí možnosť Služby->Vytvoriť hlásenie. Následne užívateľ vyplní požadované údaje a zapíše jednotlivé položky hlásenia. 
 3. Vytváranie hlásenia sa ukončí stlačením tlačidla Ukončiť vytváranie hlásenia a generovať správu (tlačidlo ). 
 4. Po úspešnom vygenerovaní XML správy sa zobrazí oznam Hlásenie bolo vytvorené, XML správa vygenerovaná a prijatá na ďalšie spracovanie.
 5. Informáciu o úspešnom, resp. neúspešnom spracovaní správy si užívateľ má možnosť prezrieť v sekcii Služby->Výpis o doručení. Ak bolo spracovanie úspešné, výpis obsahuje dátum a čas prijatia správy do informačného systému finančnej správy (stav Prijaté). Ak správa obsahovala menšie chyby, ktoré bol IS schopný napraviť, zobrazí sa stav Varovanie. 
 6. Ak ide o chybnú správu, príp. správu od neznámej spravodajskej jednotky, zobrazí sa stav Chyba. Podrobnosti o varovaní, resp. chybe je možné získať kliknutím na tlačidlo Detail. 
 7. Ani stav Prijaté však ešte nezaručuje, že zaslaná správa neobsahuje chyby, hovorí len o tom, že hlásenie bolo vložené do databázy došlých elektronických hlásení. 
 8. Colník potom na príslušnej pobočke colného úradu skontroluje, či hlásenie neobsahuje prípadné iné chyby. Ak áno, spravidla kontaktuje príslušnú spravodajskú jednotku. Po schválení hlásenia colníkom sa zmení stav správy na Schválené, resp. Čiastočne schválené (ak správa obsahuje viac ako jedno hlásenie a neboli ešte schválené všetky hlásenia v správe) a stĺpec Poznámka obsahuje podrobnosti o schválenom hlásení.