Kvalita údajov a kódex správania

Príručka kvality štatistických údajov 

Kvalita štatistických údajov bola v oficiálnych štatistikách vždy veľmi dôležitá. Štatistické úrady sú uznávané ako vedúci poskytovatelia kvalitných štatistických informácií. Cieľom je naďalej garantovať a rozširovať dosiahnutú úroveň kvality. Štatistické úrady preto vypracovali a prijali príručku kvality.

Príručka akosti popisuje rámec zabezpečenia kvality dát oficiálnych štatistík. Na jednej strane by mal informovať používateľov štatistických údajov o manažmente, aby sa zabezpečila kvalita štatistických výsledkov, a na druhej strane slúži ako usmernenie pre zamestnancov štatistických úradov ako aj iných orgánov, ktorí zostavujú oficiálne štatistiky.

V usmerneniach o kvalite sa opisujú konkrétne postupy pre všetky stupne vykonávania oficiálnych štatistík ( napr. Zber, spracovanie, šírenie údajov), ktoré zabezpečujú vysokú kvalitu štatistických procesov a produktov a ktorých vykonávanie je záväzné pre všetky špecializované štatistiky. Pre mnohé štatistiky sú smernice o kvalite popri opatreniach, ktoré sa už systematicky a komplexne implementovali, aj čiastočne ambiciózne rozvojové ciele.

Kódex správania pre európsku štatistiku

Zabezpečenie vysokej kvality údajov je jednou z hlavných úloh Európskeho štatistického systému. Európska komisia v máji 2005 uverejnila odporúčanie o Kódexe postupov pre európsku štatistiku. V rokoch 2011 a 2017 bol kódex správania prispôsobený súčasnému vývoju. Kódex správania definuje usmernenia na zabezpečenie kvality spolu v 16 zásadách, ktorými sa riadi inštitucionálny rámec tvorby štatistiky, štatistických procesov a štatistických produktov. Tým sa má zabezpečiť, aby sa oficiálne štatistiky vo všetkých členských štátoch vykonávali v súlade s uznávanými vedeckými postupmi a bez vonkajších zásahov. Štatistické úrady Európskej únie sa zaviazali dodržiavať kódex správania ako samoregulačný nástroj. Dodržiavanie kódexu správania boli štatistickými úradmi posúdené prostredníctvom sebahodnotenia a partnerského preskúmania . V prípade Nemecka sa uskutočnilo posledné partnerské preskúmanie v roku 2013 až 2015. Okrem toho Eurostat každoročne monitoruje.

Okrem toho v článku 11 ods. 4 revidovaného nariadenia Európskej únie o štatistike č. 223/2009 sa  vyžaduje, aby členský štát informoval o vykonávaní kódexu správania. Pokiaľ ide o dodržiavanie Kódexu postupov Eurostatu a ESS ako celku, poradný orgán zložený z vyšších štatistických expertov (Európska poradná skupina pre riadenie v oblasti štatistiky) každoročne podáva správy Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie.

Vyhlásenie o kvalite Európskeho štatistického systému

Vedúci národných štatistických úradov v EŠS sa zaviazali dodržiavať zásady kódexu správania a opätovne potvrdiť tento záväzok deklaráciou kvality podpísanou všetkými orgánmi členských štátov Európskeho štatistického systému.

Požiadavky na kvalitu stanovené v nariadení o európskej štatistike

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o európskej štatistike poskytuje právny základ pre rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky. S cieľom zohľadniť dôležitosť vysokej kvality majú Kódex správania a zabezpečenie kvality svoje vlastné články. Súbežne s Kódexom postupov európskej štatistiky sa v článku 12 vymedzujú tieto povinné kritériá kvality, ktoré sa vzťahujú na vývoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky. 

Inštitucionálne prostredie Inštitucionálne a organizačné faktory majú zásadný vplyv na účinnosť a dôveryhodnosť štatistického orgánu, ktorý rozvíja, tvorí a šíri európsku štatistiku. V tejto súvislosti ide o zásady, akými sú odborná nezávislosť, koordinácia a spolupráca, oprávnenie na zber údajov, primeranosť zdrojov, záväzok ku kvalite, štatistická dôvernosť, nestrannosť a objektivita. 

ZÁSADA 1 Odborná nezávislosť 

Odborná nezávislosť štatistických orgánov od iných politických, riadiacich alebo správnych útvarov a orgánov, ako aj od hospodárskych subjektov v súkromnom sektore, je zárukou dôveryhodnosti európskej štatistiky. 

ZÁSADA 1a Koordinácia a spolupráca 

Národné štatistické úrady na úrovni národných štatistických systémov a Eurostat na úrovni Európskeho štatistického systému zabezpečujú koordináciu všetkých činností v oblasti rozvoja, tvorby a šírenia európskej štatistiky. Štatistické orgány aktívne spolupracujú v rámci partnerstva Európskeho štatistického systému s cieľom zabezpečiť rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky. 

ZÁSADA 2 Oprávnenie na zber údajov a prístup k údajom 

Štatistické orgány majú na účely európskej štatistiky jasné legislatívne oprávnenie získavať informácie z viacerých zdrojov a mať k nim prístup. Povinnosť správnych orgánov, podnikov, domácností a širokej verejnosti, aby na žiadosť štatistických orgánov umožnili prístup k údajom alebo poskytli údaje na účely európskej štatistiky, je právne vynútiteľná. 

ZÁSADA 3 Primeranosť zdrojov 

Zdroje, ktoré majú štatistické orgány k dispozícii, sú dostatočné na splnenie požiadaviek európskej štatistiky. 

ZÁSADA 4 Záväzok ku kvalite 

Štatistické orgány sa zaväzujú ku kvalite. S cieľom nepretržitého zlepšovania kvality postupov a výstupov tieto orgány systematicky a pravidelne identifikujú silné a slabé stránky.  

ZÁSADA 5 Štatistická dôvernosť a ochrana údajov 

Bezvýhradne je zaručená ochrana súkromia poskytovateľov údajov, dôvernosť informácií, ktoré poskytujú, použitie týchto informácií len na štatistické účely a bezpečnosť údajov. 

ZÁSADA 6 Nestrannosť a objektívnosť 

Pri rozvoji, tvorbe a šírení európskych štatistík rešpektujú štatistické orgány vedeckú nezávislosť a postupujú objektívnym, odborným a transparentným spôsobom, ktorý zaručuje rovnaké zaobchádzanie vo vzťahu ku všetkým používateľom. 

ZÁSADA 7 Správna metodika 

Správna metodika je základom kvalitnej štatistiky. V tejto súvislosti sú nevyhnutné primerané nástroje, postupy a odbornosť. 

ZÁSADA 8 Vhodné štatistické postupy 

Základom kvalitnej štatistiky sú vhodné štatistické postupy uplatňované v rámci celého štatistického procesu.

ZÁSADA 9 Zamedzenie nadmernej záťaži respondentov 

Záťaž respondentov je primeraná potrebám používateľov a nie je pre respondentov nadmerná. Štatistické orgány monitorujú záťaž respondentov a stanovujú ciele na jej postupné znižovanie. 

ZÁSADA 10 Efektívnosť vynaložených nákladov 

Zdroje sa využívajú efektívne. 

ZÁSADA 11 Relevantnosť 

Európske štatistiky spĺňajú potreby používateľov. 

ZÁSADA 12 Presnosť a spoľahlivosť 

Európske štatistiky presne a spoľahlivo zobrazujú realitu. 

ZÁSADA 13 Včasnosť a časová presnosť 

Európske štatistiky sa zverejňujú včas a v presne stanovenom termíne. 

ZÁSADA 14 Koherentnosť a porovnateľnosť 

Európske štatistiky sú vnútorne a časovo konzistentné a porovnateľné medzi regiónmi a krajinami; je možné spájať a spoločne využívať navzájom súvisiace údaje z rôznych zdrojov.

ZÁSADA 15 Prístupnosť a zrozumiteľnosť 

Európske štatistiky sa prezentujú v jasnej a zrozumiteľnej forme, zverejňujú sa vhodným a používateľsky komfortným spôsobom, sú dostupné a prístupné na základe nestrannosti a spolu s podpornými metaúdajmi a pokynmi.   

Komisia (Eurostat) môže členským štátom uložiť povinnosť predkladať správy o kvalite jednotlivých štatistík. Pre každú štatistiku môžu byť navyše definované špeciálne požiadavky na kvalitu, ako sú minimálne normy a cieľové hodnoty.

Základné zásady oficiálnej štatistiky OSN

Dňa 29. januára 2014 prijalo Valné zhromaždenie OSN prijalo rezolúciu o 10 základných princípov oficiálnych štatistík (Základných princípov oficiálnej štatistiky). Od roku 1994 sa tieto základné princípy uplatňujú na celom svete. Dvadsaťročné výročie zásad sa využilo ako príležitosť na prispôsobenie preambuly novým globálnym zmenám za posledných 20 rokov a na zlepšenie implementácie týchto zásad.

Základné princípy usmerňujú tvorbu a šírenie oficiálnych štatistík na celom svete. Poskytujú globálny rámec pre konzistentné, profesionálne a vedecké normy, a to aj z hľadiska objektivity, transparentnosti, utajenia, predchádzania zneužívaniu, národnej koordinácie a medzinárodnej spolupráce v oficiálnych štatistikách.

V nadchádzajúcich rokoch sa úsilie o implementáciu urýchli politickými iniciatívami, odbornou prípravou riadiacich pracovníkov a zamestnancami oficiálnych štatistík, zostavovaním najlepších postupov a technickou pomocou.

Nemecko aktívne podporilo uznesenie vo Valnom zhromaždení OSN. Odporúčania sa v súčasnosti vyvíjajú na celom svete v spolupráci so štatistickými úradmi, ktoré slúžia ako východisko pre zlepšenie implementácie základných princípov na globálnej úrovni.