Testovanie 

Projekt Štatistika jednotného trhu (SIMSTAT) spustil projekt na modernizáciu štatistík o pohybe tovaru v rámci Európskej únie s cieľom znížiť náročnosť zberu údajov a zároveň vymieňať a používať údaje o zrkadlovom vývoze z partnerských krajín. Vo veľkom pilotnom teste v roku 2015 si 20 členských štátov elektronicky vymieňalo svoje mesačné mikroúdaje o obchode v rámci EÚ, analyzovalo údaje získané od svojich obchodných partnerov a preskúmalo ich použiteľnosť. Proces a výsledky tejto unikátnej výmeny mikrodát sú uvedené nižšie. 

Iniciatíva projektu SIMSTAT, ktorý sa zaviazal k pôvodnému cieľu znížiť zaťaženie obchodných subjektov o 50% a zároveň zabezpečiť kvalitu Intrastatu. SIMSTAT sa opiera obsahovo o tzv. Einstrom-metódu o ktorej sa diskutovalo už veľa rokov. Tento koncept upúšťa od registrácie smeru tovaru  pri vstupe. Namiesto toho používa zrkadlový obraz údajov partnerskej krajiny (prijatia). SIMSTAT zavádza pre členské štáty jednotný postup. Členské štáty môžu slobodne určiť, aké relevantné sú ich údaje o prijatí a tiež, či sa dá ne spoliehať. Výmena jednotlivých údajov (mikrodát) o prijatí tovaru je dôležitým prvkom medzi členskými štátmi Európskej únie pri tomto koncepte. Pilotný projekt SIMSTAT bol realizovaný ako tzv. ESS VIP vrámci ESS Vision 2020 (poznámka autora: ESS - Európsky štatistický systém) od roku 2012 do roku 2015 v rámci dvoch projektov ESS - Net. Boli testované prenosy údajov, ich úplnosť a realizovateľnosť podľa krajiny a cezhraničnej výmeny mikroúdajov na úrovni Európskej únie. Na druhej strane by sa malo overiť, či údaje zahraničného obchodného partnera ako náhrada za vlastné štatistické údaje sú štatisticky použiteľné.

Pri rozhodovaní sa Európskej únie pre SIMSTAT bol i vyššie uvedené fakty v popredí.  Podvojný zápis v podstate kopíroval rovnaké údaje (odoslanie teoreticky zodpovedá zrkadlovému obrazu prijatia z partnerských krajín a naopak). Aby to bolo možné eliminovať, tak prenosy musia byť vykonávané cez internet a teda veľmi dôležitý je faktor bezpečnosti prenosu týchto údajov. Zrkadlenie údajov o obchodných partneroch má veľmi široký záber výmeny zozbieraných mikrodát a musí byť veľmi dobre organizovaný. Koncept SIMSTAT umožňuje členským štátom registráciu prijatia z EÚ podľa vlastného uváženia postupne lebo tak je to potrebné,.  vzhľadom k tomu, že Eurostat nestanovuje jednotnú požiadavku na jeho zavedenie. 

Úplne sa informácie nahradia výmenou vybraných údajov partnera. Ďalšia výhoda je možnosť  dostupnosti partnerských údajov. Predmetom projektu bolo posúdenie a preskúmanie asymetrie, tzn. odchýlky údajov, aby mohli v prípade potreby odhaľovať zdroje chýb a tak dosiahnuť zlepšenie kvality údajov na národnej úrovni. Identifikácia asymetrie údajov je aj v záujme Eurostatu a rozdiely medzi štatistikou zahraničného obchodu členských štátov sa posudzovali aj v nadväznosti na porovnateľnosť  súladu národných účtov a údajov platobnej bilancie na úrovni Európskej únie. Eurostat prekračuje rámec projektu SIMSTAT cez zámer tzv. "integrovaného štatistického produktu". Obchodná štatistika  SIMSTAT stojí na výmene Mikro dát ako modelový prípad, a počíta sa tiež do budúcnosti s tým, aby boli prenosné do iných štatistických oblastí. 

Pokiaľ ide o poskytnutie vhodného technického vybavenia infraštruktúry na výmenu skúšobných údajov rozhodnutie bolo prijaté po dôkladnom preskúmaní. Systémy, v ktorom sú všetky údaje prenášané cez centrálny uzol(hub) boli vymenené. Rozbočovač bol vyvinutý externým poskytovateľom IT služieb v Luxemburgu. Pracuje v jednom vlastnom chránenom prostredí, oddelenom od Eurostatu a zjednodušil hlásenie pri odoslaní. Poskytuje centrálne údaje z členských štátov a umožňuje jednoduché overovacie kontroly, taktiež umožňuje menové konverzie nielen krajín Eurozóny zapojených  do výmeny mikroúdajov. Následne budú údaje opäť príslušným prijímajúcim štátom distribuované. Z dôvodov ochrany údajov a bezpečnosti bolo potrebné navrhnúť, posúdiť, otestovať a prijať rozhodnutie ako predísť zraniteľnosti a aby prenos údajov bol čo najbezpečnejší. Na tento účel bola vybraná "Spoločná komunikačná sieť / CCN", k výmene v rámci Európskej únie colných a daňových informácií. Sieť CCN riadi Generálne riaditeľstvo pre dane a clá Európskej únie (TAXUD) a bola schopná (šifrovanej) výmeny štatistických údajov, ktorá  sa používa pri všetkých prístupoch k tomuto zabezpečenému prenosu.  

Aby mohli používať výmenu, boli všetci ostatní členské štáty Európskej únie prepojené i cez identifikáciu  IČ DPH pomocou tzv. údajov VIES na simuláciu. To znamená, že ide o správnu identoifikáciu príslušnej prijímajúcej spoločnosti a priradenie informácie z tohto zdroja cez kontrolu údajov. Poskytnutie IČ DPH (bez ohľadu na to, či bolo zaznamenané alebo simulované) platila v priebehu výmeny údajov o skúškach ako údaj povinný. Ako sa ukázalo na konci projektu, ide o nevyhnutnú vlastnosť pre zabezpečenie úspechu konceptu SIMSTAT.

Druhou novinkou v rámci SIMSTAT je krajina pôvodu výrobku pri odoslaní. Iba niekoľko krajín Európskej únie zaznamenáva tento údaj iba pri prijatí. Avšak tu by o bolo pri odoslaní. Údaje o partnerovi by mohli byť určené správne na účely pôvodu tovaru pri použití vymieňaných údajov. Táto funkcia bola v priebehu výmeny mikroúdajov považovaná za dobrovoľnú, pretože doteraz bola k dispozícii iba v Európskej únií  v Estónsku, kde sa pravidelne zhromažďuje. 

Prekvapujúce bolo zosúladenie s údajmi partnera na úrovni vykazovania oveľa úspešnejšie v krajinách  podľa identifikátora spoločnosti cez IČ DPH pri prijatí.  Platí to najmä pre Francúzsko a čiastočne aj o Českej republike, zrejme uspejú v simulácii IČ DPH. Miera zhody medzi 40% a 70% sa dosiahla len v piatich krajinách, kde boli hodnoty nad 70% - 82% (vrátane Francúzska, Talianska, Slovenska, Česka). Zhoda hodnôt spárovaných spoločností boli proti tomu výrazne vyššia. Tu bol priemerný pomer 70% a 90%, v štyroch prípadoch nad 90%. Porovnateľné výsledky tiež ukázali hodnotenie tabuliek pre údaje za roky 2013 a 2014. Tu sú zahrnuté podiely spoločných údajov podobne vysoké, s vyšším podielom súladu oznámených hodnôt. 

Na záver možno konštatovať, že je  možné zavedenie SIMSTAT a tak možné prepojenie zrkadlových dát závislé od časových radov pre určitý tovar v súvislosti s niektorými krajinami.